Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów o ochronię danych osobowych, jest Ponadto współadministratorami danych osobowych udostępnianych w naszych mediach społecznościowych są właściciele platform społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube i Twitter.

Inspektor Ochrony Danych

Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych: Natalię Miłostan email: ochronadanych@firlej.wrocl.pl lub pod adresem siedziby ODA jak wyżej.

Zasady bezpieczeństwa

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenia bezprawnemu przetwarzaniu danych. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, zęby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

 • dokładne i aktualne,

 • nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,

 • bezpiecznie przechowywane.

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Nie, jednak bez podania danych nie będziesz otrzymywał informacji o działaniach ODA Firlej.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Realizując swoje funkcje statutowe na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przetwarzamy dane osobowe w następujących celu działań marketingowych Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, Twoje dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością będziemy ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie,
  w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych wspierających naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność lub podmiotom współpracującym z ODA Firlej w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z ODA Firlej i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,

 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 • firmom spedycyjnym w celu realizacji usług,

 • dostawcy usług płatniczych – przy zamawianiu produktów na naszej stronie (dostawcy usług płatniczych zbierają dane we własnym zakresie, jeśli utworzysz tam konto. W takim przypadku podczas zamawiania należy zalogować́ się do dostawcy usług płatniczych wraz z danymi dostępu. W tym zakresie zastosowanie ma oświadczenie o ochronie danych odpowiedniego dostawcy usług płatniczych). Przekazanie danych osobowych do tej firmy odbywa się wyłącznie w zakresie konieczności realizacji umowy sprzedaży.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Klub pod Kolumnami we Wrocławiu, przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,

 • sprostowania swoich danych osobowych,

 • usunięcia swoich danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 • przenoszenia swoich danych osobowych,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, są dostępne w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator danych zastrzega sobie, że może przekazać lub udostępnić Twoje dane osobowe do państw trzecich w przypadku, gdy:

 • użytkownik wyrazi na to zgodę lub

 • będzie to uzasadnione przepisami prawa lub

 • będzie to niezbędne w celu świadczenia usług,

 • będzie to związane z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Informacja dotycząca wykorzystywania plików cookies

1. Administrator danych wykorzystuje pliki cookies w księgarni internetowej - podczas dodawania książki do koszyka system przetwarza dane klienta, takie jak imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy, numer i przedmiot transakcji. System ich nie zapamiętuje.

2. Ograniczenie lub wyłączenie w przeglądarce obsługi plików cookies nie ma wpływu na jakość jej przeglądania.

Jak usunąć lub wyłączyć obsługę plików cookies?

Za obsługę (w tym usuwanie) plików cookies odpowiedzialna jest przeglądarka internetowa. To w jej ustawieniach należy dokonać́ niezbędnych zmian. Procedura działania może się różnic w zależności od wykorzystywanej przeglądarki. Po więcej technicznych informacji prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi instrukcjami dla danych przeglądarek.