Regulamin korzystania z Ośrodka Działań Artystycznych  „Firlej”

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz zgodnie z zasadami funkcjonowania reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19, zawarte w tymczasowym regulaminie zapisy służą misji statutowej instytucji, przy zachowaniu priorytetów, jakimi są bezpieczeństwo zdrowia i życia pracowników jak i korzystających z działań realizowanych przez Ośrodek Działań Artystycznych Firlej oraz przez jego Współpracowników i Kontrahentów.

Z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-COV-2 na terenie ODA Firlej obowiązują specjalne warunki przebywania na ternie Ośrodka oraz uczestnictwa w warsztatach:

 1. Niniejszy regulamin jest umieszczony przy wejściu do ODA Firlej w środku obiektu oraz na stronie internetowej firlej.wroc.pl
 2. Na terenie Firleja należy stosować się do uwag i poleceń pracownika Firleja.
 3. Wejście do Firleja jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. W ramach dostosowania regulaminu Firleja zaktualizowano wewnętrzne procedury i instrukcje postępowania dotyczące utrzymywania właściwego, bieżącego stanu sanitarno-porządkowego obiektu, uwzględniając specyfikę obiektu oraz przyjęte zasady ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 – Firlej posiada zgodę na ponowne otwarcie od Regionalnej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
 5. Dezynfekcja pomieszczeń Firleja w których przebywają ludzie jest prowadzona z zastosowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.
 6. Pracownik porządkowy Firleja, w ramach przygotowania do ponownego otwarcia dla zwiedzających, został dodatkowo przeszkolony i zostały mu udzielone wszelkie niezbędne informacje odnośnie bezpieczeństwa. Pracownikowi zapewniono również nieograniczony dostęp do środków ochrony indywidualnej (płyny dezynfekcyjne do rąk i powierzchni, maseczki jednorazowe, rękawiczki).
 7. Pracownik porządkowy Firleja odpowiedzialny jest za przeprowadzanie procedur sanitarnych (np. odkażanie wnętrz), jest przygotowany i wyposażony w odpowiedni sprzęt.
 8. Pracownik Firleja przy kontakcie z uczestnikami wyposażony jest w maseczkę zasłaniające usta i nos.
 9. Firlej jest otwarty dla uczestników warsztatów w dniach i w godzinach ich organizacji. Ponadto biuro Firleja działa od poniedziałku do piątku stacjonarnie w godzinach od 9:00 do 15:00.
 10. Wstęp uczestników koncertów wymaga wypełnienia ankiety – oświadczenia.
 11. Niniejsza ankieta będzie niszczona po upływie 14 dni.
 12. Zasady wstępu:
  1. Wstęp do Firleja jest możliwy jedynie w maseczkach zasłaniających usta i nos. Na terenie Firleja obowiązuje zakaz ich ściągania.
  2. Przy wejściu do Firleja znajduje się środek dezynfekujący, który przed wejściem na teren obiektu należy obowiązkowo zastosować.
  3. Podczas przeprowadzania dezynfekcji należy stosować środki ochrony indywidualnej.
  4. Rękawiczki po użyciu należy wyrzucić do koszy umieszczonych przy miejscu przeznaczonym do dezynfekcji rąk.
  5. Należy zachować odległość co najmniej 1,5 m pomiędzy poszczególnymi osobami.
  6. Zabrania się wstępu na teren obiektu osobom, które:

-W przeciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19 lub nosicielem koronawirusa,

- W przeciągu ostatnich 14 dni przebywały zagranicą,

- W przeciągu ostatnich 3 dni miały podwyższoną temperaturę,

- W danej chwili odczuwają objawy chorobowe takie jak: kaszel, duszności, bóle mięśni, przemęczenie organizmu

 1. Na terenie Firleja może jednocześnie przebywać maksymalnie 20 osób, które zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości co najmniej 1,5 m od siebie.
 2. W przypadku maksymalnej liczby osób przebywających jednocześnie w Firleju osoby oczekujące na wejście do Firleja zobowiązane są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m. od pozostałych osób oczekujących na wejście.
 3. Toaleta w Firlej została wyposażona w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. W toalecie wdrożono zwiększony reżim sanitarny. Po każdym skorzystaniu z toalety przez zwiedzającego, klamki, włączniki światła, uchwyty oraz armatura sanitarna są poddawane dezynfekcji.
 4. W razie pożaru należy kierować się do wyjścia ewakuacyjnego (oznaczone strzałkami).
 5. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 6. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu ekspozycji lub osób, zakłócające porządek, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą zostać poproszone o opuszczenie Firleja.
 7. Firlej nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w odzieży lub plecakach, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie Firlej.
 8. Na terenie Firleja obowiązują następujące zakazy: - zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia, - wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów, - wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów.
 9. Firlej nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane brakiem respektowania regulaminu.
 10. W przypadku zaobserwowania u osoby przebywającej na terenie Firleja symptomów uznawanych za objawy zakażenia SARS -CoV-2 lub choroby COVID-19 (zgodne z informacjami na stronie gis.gov.pl) należy to niezwłocznie zgłosić pracownikowi Firleja.
 11. Pracownik FIRLEJA wraz z osobą, u której zaobserwowano symptomy uznawane za objawy zakażenia SARS -CoV-2 lub choroby COVID-19 (zgodne z informacjami na stronie gis.gov.pl) udaje się w sposób bezpieczny do wyznaczonego punktu medycznego zlokalizowanego przy jednym z wyjść ewakuacyjnych.
 12. Pracownik FIRLEJA ma prawo przeprowadzić wywiad dotyczący stanu zdrowia i samopoczucia osoby, u której zaobserwowano symptomy uznawane za objawy zakażenia SARS -CoV-2 lub choroby COVID-19 wraz z pomiarem temperatury ciała.
 13. Jeśli dane zebrane w wyniku wywiadu oraz pomiaru temperatury skonsultowane w rozmowie z Powiatową Stacją Epidemiologiczną potwierdzają zakażenie SARS -CoV-2 lub choroby COVID-19, osoba oczekuje w wyznaczonym miejscu na przyjazd karetki zakaźnej, zaś pozostałe osoby opuszczają pomieszczenia FIRLEJA. Jeżeli nie zachodzi potwierdzenie zakażenia lub choroby korzystanie z obiektu FIRLEJA jest kontynuowane.
 14. W związku z powyższym, chcielibyśmy abyś wiedział, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 Organizator przekazuje szczegółowe informacje dotyczące warunków przetwarzania danych wskazanych w niniejszym Regulaminie:
  1. [Dane Administratora] Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Ośrodek Działań Artystycznych   "Firlej”, ul.   Grabiszyńska   56, we   Wrocławiu, e-mail: firlej@firlej.wroc.pl
  2. [Dane kontaktowe] Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych Instytucji, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: firlej@firlej.wroc.pl. Jednocześnie informujemy, że wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych osobowych w osobie: Natalii Miłostan tel. 697 310 309 email: ochronadanych@firlej.wroc.pl lub natalia@prudenspdp.pl
  3. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]
 1. Na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO Instytucja może przetwarzać Twoje dane, ponieważ kupując bilet na Wydarzenie udzieliłeś Nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach związanych z promowaniem Wydarzenia, promocji i reklamy Organizatora oraz potwierdzenia realizacji obowiązków statutowych Organizatora,
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Twoje dane mogą być także przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu tj. zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy oraz wokół niego, a także w celu zapewnienia ochrony mienia, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) oraz na podstawie art. 22 (2) ustawy z dnia 26 czerwca 1964 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 917 ze zm.), wprowadza się monitoring wizyjny w części publicznej Instytucji tj. ciągach komunikacyjnych oraz terenach zewnętrznych polegający na rejestracji obrazu w czasie rzeczywistym.
 3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikające z zaleceń GIS oraz zasad funkcjonowania reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID-19

             d. Materiały pozyskane z monitoringu wizyjnego będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w powyżej.

             e. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu wizyjnego mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.

             f. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od rejestracji, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

             g. [Odbiorcy danych osobowych] Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe, dodatkowo wszelkie podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych na podstawie obowiązujących umów a także służbom sanitarnym, w szczególności Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz innym podmiotom, o ile będzie to wynikało z przepisów prawa.

             h. [Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego] Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

             i. [Okres przetwarzania danych osobowych] Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane:

 1. przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową kupna sprzedaży towaru, uczestniczenia w zajęciach, koncertach i innych wydarzeniach, świadczenia innych usług na Twoją rzecz.
 2. do czasu cofnięcia Twojej zgody, w tym zakresie dotyczącym działań marketingowych i reklamowych. Zgodę w tym zakresie możesz cofnąć w każdym momencie, np. informując nas o tym za pośrednictwem maila: firlej@firlej.wroc.pl. Nie będzie jednak miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. do czasu wyrażenia sprzeciwu w zakresie dotyczącym działań związanych z naszym uzasadnionym interesem.
 4. ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytucja zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 5. w zakresie danych osobowych dot. wizerunku oraz osób biorących udział w Wydarzenia nie krócej niż 10 lat w celach archiwizacyjnych i promocyjnych dotyczących działalności statutowej Organizatora

             j. [Zakres uprawnień] Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

             k. [Profilowanie] W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą one podlegały profilowaniu.

             l. [Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

             m. Wszystkie zbierane przez Instytucję dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.