Regulamin

Regulamin.pdf

Regulamin sprzedaży biletów w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej, ul. Grabiszyńska 56, Wrocław 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Dane kontaktowe: Ośrodek Działań Artystycznych Firlej (zwane dalej w Regulaminie ODA Firlej), ul. Grabiszyńska 56, 53 - 504 Wrocław , tel.: +48 695 424 229, fax.: +48 71 795 66 67, e-mail: firlej@firlej.wroc.pl. Ośrodek Działań Artystycznych Firlej jest instytucją kultury miasta Wrocławia, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury pod numerem 9/92. REGON:930832500, NIP: 8961004204. Reprezentowane przez: Roberta Chmielewskiego – Dyrektora. 

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży, rezerwacji oraz zwrotu Biletów na wydarzenia organizowane przez ODA Firlej oraz szczególne zasady sprzedaży internetowej biletów online i zasady uczestnictwa słuchaczy w wydarzeniach. 

3. Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) „koncercie” - rozumie się przez to koncerty oraz inne formy działalności statutowej organizowane przez ODA Firlej we Wrocławiu, w których uczestniczą słuchacze,

b) „wydarzeniu obcym” - należy przez to rozumieć wydarzenia odbywające się w ODA Firlej, w których na podstawie odrębnych umów zlecona została sprzedaż biletów

c) System rezerwacyjny – dedykowany system dostępny on-line przeznaczony do zakupu biletów na wydarzenia, w którym do zakupu biletu zachodzi poprzez dokonanie następujących kroków: 

 1. rejestracja Kupującego – polegająca na podaniu prawdziwych danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
 2. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line;
 3. uiszczenie przez Kupującego zapłaty za zamówienie, przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą;
 4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail

d) Bilet – bilet (lub karnet) upoważniający do wstępu na wydarzenie kulturalne organizowane przez ODA Firlej oferowany do sprzedaży w systemie rezerwacyjnym.

4. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej ODA Firlej, oznacza to stronę internetową dostępną pod adresem: www.firlej.wroc.pl. 

§2 SPRZEDAŻ BILETÓW 

1.Sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez ODA Firlej jest prowadzona w formie sprzedaży internetowej, w dzień i miejscu koncertu oraz w przypadku karnetów i biletów ze zniżką Urban Card Premium w biurze w godzinach jego otwarcia. 

2.Biuro mieszczące się w siedzibie ODA Firlej przy ulicy Grabiszyńskiej 56 jest czynne: 

a) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00;
b) godzinę 
 przed każdym biletowanym wydarzeniem.
3. Na godzinę
przed koncertem można również nabyć bilety na inne koncerty organizowane przez Firlej.
4. Kupują
cy zobowiązany jest skontrolować bilety niezwłocznie po ich zakupieniu w zakresie m.in.: zgodności daty, godziny, ilości oraz ceny. 

5. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT, tylko za bilety zakupione w biurze ODA Firlej. Faktury VAT będą wystawiane w terminie do 7 dni od zakupu.

§3 SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE 

1. Sprzedaż biletów do ODA Firlej może odbywać się również w formie sprzedaży internetowej. W sprzedaży internetowej stosuje się zasady sprzedaży biletów określone w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem poniższych regulacji.

2. Zakupu można dokonać na stronie www.firlej.wroc.pl/bilety oraz na portalach zewnętrznych. 

3. Sprzedaż biletów online kończy się na 1 godzinę przed koncertem.

4. Płatności za bilety obsługuje firma PayU S.A. przy pomocy portalu internetowego http://www.platnosci.pl.

5. Płatności z tytułu złożonego Zamówienia, dokonać należy w przeciągu 1 godziny od jego utworzenia, ze strony banku, do której następuje automatyczne przekierowanie. W przypadku niedokonania opłaty w tym czasie, Zamówienie zostanie anulowane.

6. W przypadku, gdy transakcja nie dojdzie do skutku mimo dokonania przez Państwa przelewu, pieniądze pobrane z Państwa konta zostaną zwrócone na Państwa konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych.

7. Po dokonaniu płatności otrzymają Państwo na e-mail swój bilet. Należy go wydrukować i okazać bileterowi przy wejściu na teren ODA Firlej wraz z dokumentem poświadczającym ewentualną ulgę. 

§4 BILETY WSTĘPU 

1. Do uczestnictwa w wydarzeniu upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu/karnet na koncert.
2. Bilet upoważ
nia posiadacza do jednorazowego wejścia na wydarzenie.
3. Bilet nie moż
e być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach), czy do jakichkolwiek innych celów handlowych bez wyraźnej, pisemnej zgody ODA Firlej. 

4. ODA Firlej prowadzi sprzedaż biletów następujących rodzajów:
a) bilet normalny,
b) bilet ulgowy,
c) karnet, który upoważ
nia do wejścia ze zniż na wszystkie, organizowane przez ODA Firlej koncerty w miesiącu, 

d) bilet dla posiadacza Urban Card Premium,
e) darmowa wejściówka dla dzieci w wieku szkolnym do lat 10.
Bilety róż
nią się ceną oraz warunkami ich nabycia lub udziału w koncercie.
5. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są
̨: uczniowie, za okazaniem na wejściu ważnej legitymacji szkolnej.
6. Wymienione bilety nie są
dostępne w sprzedaży internetowej i można je nabyć tylko w kasach:
a) karnet
b) bilet dla posiadacza Urban Card Premium 

 1. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Osobom, którym odmówiono wstępu na imprezę lub przebywania na niej oraz osobom usuniętym z imprezy z przyczyn określonych w regulaminie lub ze względu na zachowanie niezgodne z prawem nie przysługuje prawo zwrotu należności za bilet, ani inne roszczenia przeciwko Organizatorowi. 
 2. Ważność biletu zostanie zweryfikowana poprzez sprawdzenie zgodność danych osobowych na bilecie z dokumentem potwierdzającym tożsamość uczestnika imprezy (a w przypadku gdy dane osobowe głównego uczestnika są umieszczone na większej liczbie biletów z danymi głównego uczestnika), systemem skanującym i przez sprawdzenie niepowtarzalności kodu kreskowego na bilecie. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy. 

§5 REKLAMACJE I ZWROTY 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej. Osoby zgłaszające się w sprawie reklamacji proszone są o kontakt mailowy na adres firlej@firlej.wroc.pl. Na ten adres należy wysłać skan biletów, których reklamacja dotyczy, numer paragonu oraz szczegółowy opis problemu. Czas odpowiedzi na reklamację to 14 dni.

2. Zwrotu biletów można dokonać najpóźniej do 7 dni przed koncertem. W tym celu należy zgłosić się do biura ODA Firlej, gdzie otrzymuje się zwrot pieniędzy w gotówce.

3. Osoby, które nie mogą dokonać zwrotu biletów w biurze ODA Firlej proszone są o kontakt mailowy na adres firlej@firlej.wroc.pl najpóźniej do 3 dni przed koncertem. Na ten adres należy wysłać oficjalną prośbę o zwrot pieniędzy na konto bankowe i zawrzeć w niej: skan biletów, numer paragonu oraz numer konta i wszelkie dane potrzebne do dokonania przelewu. Czas oczekiwania na zwrot pieniędzy to 7 dni. 

4. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od ODA Firlej, zmiany terminu lub miejsca koncertu, bądź znaczącej zmiany w repertuarze lub wykonawcy ODA Firlej zobowiązuje się wyłącznie do zwrotu należności za zakupiony bilet. W takiej sytuacji podstawą do zwrotu należności za zakupiony bilet jest posiadanie ważnego biletu wraz z paragonem fiskalnym. Brak paragonu fiskalnego skutkuje brakiem możliwości zwrotu biletu. Takie bilety można zwracać do 30 dni od daty danego koncertu. 

5. Zwrotu można dokonać jedynie na podstawie paragonu fiskalnego.

6. W przypadku zgubienia biletu, ODA Firlej ma możliwość wydrukowania duplikatu, pod warunkiem, że osoba udowodni, iż rzeczywiście zakupiła bilety na dany koncert. Należy to udowodnić podając numer transakcji, okazując potwierdzenie przelewu, lub podając swoje nazwisko, które jest możliwe do odszukania w systemie rezerwacji. Ponownie wydrukowane bilety oznaczone są dopiskiem „duplikat”. ODA Firlej może odmówić wydrukowania duplikatu w przypadku braku pewności co do ich przynależności do osoby, która zwraca się z prośbą o ich wydrukowanie, lub jeśli osoba zwróci się z tą prośbą zbyt późno przed koncertem, kiedy trwa bieżąca sprzedaż. 

§6
DANE OSOBOWE 

1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji i zakupu biletu. W związku z czym ODA Firlej informuje, iż :

 1. administratorem danych osobowych jest Ośrodek Działań Artystycznych FIRLEJ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 56
 2. ODA Firlej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych w osobie: Natalii Miłostan tel. 697 310 309 email: natalia@prudenspdp.pl
 3. dane osobowe przetwarzane będą w  dokonania rezerwacji i zakupu biletu oraz uczestnictwie w wydarzeniu, jak i ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
 4. dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom Instytucji, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowo – podatkowe,
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
 6. każda z osób przekazująca swoje dane poprzez system rezerwacyjny biletów posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądania te można zgłaszać na adres e-mail administratora danych lub pisemnie na adres siedziby administratora danych;
 7. Każda z osób przekazujących dane osobowe na rzecz ODA Firlej ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z oferty kulturalnej ODA Firlej, lub czas trwania umowy z ODA Firlej lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie, o ile była podstawą przetwarzania.
 9. dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany.”.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONCERCIE: 

1.Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie przeprowadzanej przez ODA Firlej ("Organizator") oraz stanowi część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy. 

2. Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy:

a) Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie posiadaczowi ważnego imiennego, tj. zawierającego imię i nazwisko, biletu wstępu na teren imprezy na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego i higieniczno- sanitarnego imprezy i dołożenie wszelkich starań, by impreza miała niezakłócony przebieg. W przypadku gdy jeden uczestnik kupi bilety dla innych osób na wszystkich biletach może zostać umieszczone imię i nazwisko głównego uczestnika („Główny uczestnik”). W takim przypadku wszyscy uczestnicy są zobowiązani pojawić się wspólnie z głównym uczestnikiem. 

b) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn bęcych poza kontrolą organizatora.

c) Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej innej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy na jaką opiewa bilet na koncert, który został odwołany.

3. Organizator ma prawo: 

a) Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

b) W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby uczestnik opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki, aby zarządzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

c) Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, noszący- ch buty o metalowych zakończeniach z oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie oraz nie okazującym ważnego dokumentu tożsamości zgodnego z danymi osobowymi umieszczonymi na bilecie. 

d) Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu z powodów nieprzewidzianych, będących wynikiem działania sił wyższych, będących poza kontrolą organizatora. 

E. Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla jej uczestników. 

4. Zabronione jest również wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z urządzeń laserowych, własnych napojów w tym napojów alkoholowych oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych 

5. Palenie tytoniu na terenie ODA Firlej jest całkowicie zabronione. Wobec osób, które nie zastosowały się do zakazu, Organizator może domagać się kary umownej w wysokości 500 zł.
Rekompensata za zgubiony lub zniszczony numerek do szatni wynosi 20 zł. 

6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

7. Wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z wyspecjalizowanych lub profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer, laptopów, dronów oraz innych urządzeń audio-video jest zabronione. 

8. Postanowienia końcowe: 

a) Uczestnik może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie znacznego natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Zalecane jest używanie stoperów.

Regulamin udziału w zajęciach, warsztatach i wydarzeniach kulturalnych, organizowanych przezOśrodek Działań Artystycznych "Firlej", ul. Grabiszyńska 56, we Wrocławiu

pobierz Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Definicje

 1. a)  Bilet - zakupiony w systemie rezerwacyjnym lub w kasie bilet na wydarzenie, wejściówka pobrana

  w kasie FIRLEJ, zaproszenie lub akredytacja wystawiona przez Organizatora

 2. b)  Organizator-OśrodekDziałańArtystycznych"Firlej",ul.Grabiszyńska56,weWrocławiu,miejska

  instytucja kultury, zwany dalej Firlej

 3. c)  Wydarzenie - koncerty, warsztaty, kabarety, spotkania autorskie oraz inne formy działalności

  statutowej organizowane przez ODA Firlej we Wrocławiu, w których uczestniczą goście/ widzowie

  / słuchacze

 4. d)  Wydarzenie biletowane Wydarzenie, w ramach którego uczestnictwo w nim wymaga zakupienia

  biletu zgodnie z warunkami zakupu i sprzedaży biletów obowiązujących w FIRLEJ.

 5. e)  Wydarzenie niebiletowane Wydarzenie, w ramach którego uczestnik dokonuje rejestracji bądź zapisów w Kasie lub u Organizatora, którego potwierdzeniem udziału jest Zgłoszenie na

  Wydarzenie.

 6. f)  Wydarzenie zamknięte – wydarzenie specjalne, w którym udział podlega z zasadom specjalnym

  zawarte w ogłoszeniu o Wydarzeniu zamkniętym.

 7. g)  Uczestnik osoba fizyczna, która zakupiła bilet

II. Warunki uczestnictwa w Wydarzeniach

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniach jest akceptacja wszystkich punktów poniższegoregulaminu oraz zakup biletu na Wydarzenie, jednocześnie zakup Biletu jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Uczestnika warunków realizacji wydarzenia, jak i zasad przetwarzania danych osobowych przez ODA Firlej.

 2. Udział w Wydarzeniach biletowanych polega na zakupie Biletu oraz wejście na teren Ośrodka Działań Artystycznych "Firlej".

  a) Wejście na Wydarzenia oraz koncerty biletowane możliwe jest jedynie po okazaniu ważnegobiletu.

  b) Bilety można kupić poprzez stronę internetową www.firlej.wroc.pl lub na w Ośrodku DziałańArtystycznych „Firlej” godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.

 3. Udział w Wydarzeniach niebiletowanych polega na udziale w Wydarzeniach, w szczególnościwarsztatach, które odbywają się w siedzibie Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej" przy ul.Grabiszyńskiej 56 we Wrocławiu lub w miejscu wskazanym przez ODA Firlej

 1. a)  Rekrutacjanadanewarsztatywrazzichpełnymopisemogłaszanajestkażdorazowonastronie internetowej Ośrodka Działań Artystycznych „Firlej”: www.firlej.wroc.pl.

 2. b)  ODA Firlej jako organizator warsztatów zapewnia ich realizację w sali spełniającejodpowiednie standardy dla zajęć warsztatowych. Uczestnikom warsztatów zapewnionezostają materiały niezbędne do uczestnictwa w zajęciach, chyba że opis warsztatu wskazuje inaczej.

 3. c)  ODA Firlej zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów lub wprowadzenia zmian w programie lub w organizacji warsztatu (w tym terminu i miejsca jego przeprowadzenia). Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniulub zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną wraz z podaniem przyczyny.

 4. d)  ODA Firlej zastrzega sobie bezterminowe prawo do wykorzystania wybranych prac wykonanych podczas warsztatów w celach wystawienniczych w ramach prowadzonejdziałalności.

 5. e)  W przypadku realizacji Wydarzeń Niebiletowanych realizowanych na terenie Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” uczestnicy zobowiązani są do przestrzeganiaprzepisów BHP oraz PPOŻ oraz stosowania się do zaleceń personelu Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” w zakresie użytkowania obiektu.

 1. Udział w Wydarzeniach zamkniętych, w szczególności Koncertach i imprezach zewnętrznychpolega na zakupie biletu oraz zaakceptowaniu Regulaminu wydarzenia wskazanego przez podmiotOrganizujący wydarzenia.

 2. W przypadku organizacji Wydarzenia zamkniętego przez ODA Firlej stosuje się zapisy pkt 2 odpowiednio.

 3. W przypadku osoby niepełnoletniej zgody na udział w Wydarzeniu udziela rodzic lub opiekun prawny, zgoda może być dorozumiana poprzez zakup Biletu.

 4. Dokonanie zapisu na Wydarzenia niebiletowane jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika zajęć od obowiązku stosowania się do jegopostanowień.

III. Zasady ogólne korzystania z Wydarzeń

 1. Wydarzenia specjalne organizowane przez ODA Firlej” będą każdorazowo posiadały własnyRegulamin wydarzenia.

 2. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, FIRLEJ nie ponosiodpowiedzialności.

 3. Na godzinę przed rozpoczęciem Kasa sprzedaje bilety tylko na bieżące Wydarzenie.

 4. Osoby spóźnione na Wydarzenie nie będą wpuszczane. Osobom spóźnionym nie przysługuje zwrot

  pieniędzy za bilety.

 1. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania oraz używania telefonów komórkowych.

 2. Zabrania się wnoszenia na miejsce Wydarzenia i spożywania jakiegokolwiek jedzenia oraz napojów.Palenie tytoniu oraz korzystanie z papierosów elektronicznych jest zabronione.

 3. Osoby, które swoim zachowaniem zakłócają przebieg Wydarzenia, w szczególności osoby podwpływem alkoholu, zostaną wyproszone z miejsca Wydarzenia, bez zwrotu pieniędzy za bilety. Jeśliw związku z taką sytuacją konieczne będzie odwołanie Wydarzenia, osoby te zostaną obciążonekosztami odwołania Wydarzenia.

 4. W przypadku zgubienia numerka z szatni widz zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 20 zł.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. W celu uczestnictwa w zajęciach lub Wydarzeniach konieczne jest podanie danych osobowych Uczestnika, jak i opiekuna prawnego. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w Wydarzeniach, zajęciach, rozliczeniem udziału w zajęciach, jak również w celach sprawozdawczych, marketingowych. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotomupoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treściswoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji, zmiany lub żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia - w celu informacyjnym - za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz. Organizator może zamieściutrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.

 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Szczegółowe dane Organizatora: Ośrodek Działań Artystycznych "Firlej", ul. Grabiszyńska 56, we Wrocławiu, e-mail: firlej@firlej.wroc.pl. Organizator posiada powołanego Inspektora Ochrony Danych: Natalia Miłostan, e-mail: ochronadanych@firlej.wroc.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby realizacji Wydarzenia.

 4. Dane przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu, dokonania niezbędnych rozliczeń,archiwizacji, rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, bądź ewentualnego dochodzeniaroszczeń, jak też marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług prowadzonego w formie tradycyjnej podczas Wydarzenia, co nie wymaga zgody.

 5. Za odrębnie wyrażonymi zgodami dane osobowe mogą być przetwarzane w celach z nichwynikających. Jeśli to będzie konieczne do wykonywania usług, dane osobowe uczestnikówWydarzenia będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) pracownikom lub

współpracownikom Organizatora na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którymOrganizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom,urzędom skarbowym. Dane osobowe uczestników Wydarzenia przetwarzane będą do zakończeniaWydarzenia, w celach marketingowych - do momentu cofnięcia zgody, dla celów rozliczeniowychzgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. UczestnikWydarzeniaposiadaprawodostępudotreściswoichdanychiichsprostowania,usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych w zakresie wskazanym w trakcie procedury rejestracji na Wydarzenie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.

 2. Organizator zastrzega, że w trakcie dokonywania zakupu biletu na Wydarzenia bądź Zgłoszenia udziału osoba zgłaszająca może zostać poproszona o wyrażenie odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów lub usług Organizatora (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej), jak również o wyrażenie zgody naudostępnienie danych osobowych zaufanym partnerom Organizatora, z którymi Organizatorwspółpracuje, w celach marketingowych dotyczących produktów lub usług tych partnerów (w formie komunikacji elektronicznej lub telefonicznej). Powyższa zgoda obejmować będzie wyłącznie partnerów Organizatora współpracujących z Organizatorem w zakresie danego Wydarzenia, zktórymi Organizator do dnia rozpoczęcia Wydarzenia zawrze umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Lista partnerów, których dotyczy ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zamieszczona jest i aktualizowana do dnia rozpoczęcia Wydarzenia na Stronie Wydarzenia. Na żądanie osoby, która wyrazi zgodę, o której mowa powyżej, Organizator przekaże pisemną informację wskazującą zaufanych partnerów których dotyczy wyrażona zgoda.

 3. Uczestnikowi lub osobie sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, w przypadku osoby poniżej 13 r. ycia przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych oraz wydania kopii tych danych; sprostowania (poprawiania) danych;

b) sprostowania (poprawienia) danych;

c) usunięcia danych;

d) ograniczenia przetwarzania danych;

e) przeniesienia danych do innego administratora;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

9. W przypadku udzielenia zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. O wycofaniu udzuelonej zgody osoba, której dane dotyczą informuje organizatora przesyłając stosowną informację na adres poczty elektronicznej organizatora: ODA Firlej. W przypadku gdy udzielona zgoda zostanie cofnięta po zakończeniu wydarzenia, osoba której dane dotyczą wskazuje Wydarzenie przy okazji którego zgoda została udzielona. Powyższe umożliwi Organizatorowi podjęcie czynności zgodnie z zakresem żądania

V. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie FIRLEJ oraz na stronie internetowejwww.firlej.wroc.pl W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się „Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w FIRLEJ” dostępny w kasie FIRLEJ oraz na stronach Witryny.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 01.02.2019 r.