Sąsiedzi 2022 / Neighbours 2022

English version below

 

PROGRAM FESTIWALU:

23.06 Nová Synagóga Žilina (Żylina, Słowacja) | SNEAKY JESUS – koncert | wwwfacebook

24.06 Opus Jazz Club (Budapeszt, Węgry) | SNEAKY JESUS i BLED  koncert | www / facebook

  

ARTYŚCI:

SNEAKY JESUS

Wrocławski kwartet jazzowy głęboko zakorzeniony w rodzimej tradycji gatunku, która w połączeniu z elementami breakbeatu, jazzu zachodniego i punk rocka składa się w chłodną, lecz ekspresyjną mieszankę. Brzmienie kwartetu charakteryzują otwarte formy, nieprzewidywalne zmiany dynamiczne i zamiłowanie do długich improwizacji. W muzyce sneaky jesus standardowy podział na sekcję rytmiczną i solistów zdaje się odrobinę zanikać. Zamiast tego grupa działa jako jeden, wspierający się wewnątrz organizm. Właśnie te cechy muzycy uchwycili na swoim debiutanckim albumie pt. „For Joseph Riddle”, który ukazał się 28 maja 2021 roku pod szyldem londyńskiej oficyny Shapes Of Rhythm.

Muzycy:
Matylda Gerber – saksofon tenorowy i barytonowy
Maciej Forreiter – gitara elektryczna
Beniamin Łasiewicki – gitara basowa
Filip Baczyński – perkusja

 sneaky jesus: facebook, bandcamp

 

BLED

W rozumieniu metaforycznym spotkanie Emila Miszka i Sławka Koryzno, które dało początek projektowi BLED, było właśnie jak naturalny, kosmiczny proces, na który wpływu nie mają ludzkie działania czy intencje. Jak sami mówią BLED to fuzja wielu inspiracji, które na przestrzeni lat każdy z nich napotkał na swojej drodze. Chodziło o to, aby grać w minimalistycznej konfiguracji - daje to inne możliwości niż granie w dużych zespołach. Ten minimalizm osiągnięty jakby z marszu, bez celowości i usilnych starań jest cechą dominującą w twórczości BLED i jednocześnie jej wyróżnikiem. Jak bowiem inaczej określić umiar, zachowany przy tak „spektakularnym” połączeniu, jakim jest mariaż jazzu z elektroniką, który ma miejsce na debiutanckim albumie formacji, zatytułowanym „Roots & Futuristic Sci-Fi Sounds"?

BLED: facebook, soundcloud, spotify

 

 

 

PARTNERZY PROJEKTU:

OPUS JAZZ CLUB

Opus Jazz Club to klub jazzowy funkcjonujący w Budapest Music Center od 2013 roku. Od wtorku do soboty jest miejscem koncertów jazzowych węgierskich i europejskich gwiazd.

Budapest Music Center został założony w 1996 roku z inicjatywy László Gőza, trębacza i nauczyciela muzyki. BMC zajmuje się m.in. promocją jazzu, klasyki i awangardy. Organizuje koncerty, festiwale i przeglądy muzyczne, prowadzi archiwum i bazę danych na temat muzyki węgierskiej, współpracuje z zagranicznymi ośrodkami. Od 1998 funkcjonuje również wydawnictwo płytowe BMC. Jednym z najnowszych wydawnictw, którym chwali się BMC jest duet Marcina Maseckiego z Jerzym Rogińskim pt. „Ragtime".

Opus Jazz Club (Budapest, HU): http://opusjazzclub.hu/

 

 NOVÁ SYNAGÓGA ŽILINA

Ukończona w 1931 r. Synagoga Neologiczna w historycznym centrum Żyliny jest jednym z najważniejszych budynków na Słowacji, wybudowanym w nowoczesnym stylu. Jest to jedyne na Słowacji dzieło zaprojektowane przez znanego i postępowego niemieckiego architekta Petera Behrensa. Służyła lokalnej społeczności żydowskiej przez osiem lat przed tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Po wojnie przekształcono Synagogę w centrum sztuki, w którym mieści się obecnie m.in. sala koncertowo-teatralna i kino. Od 1963 roku jest narodowym zabytkiem kultury. Jej odbudowę i restaurację rozpoczęto w 2011 roku, a w 2017 roku przestrzeń została ponownie otwarta. Intencją było nie tylko odrestaurowanie zabytku Behrensa, ale także danie mu nowego życia. Celem jest więc stworzenie przestrzeni wystawienniczej dla sztuki współczesnej i innych działań kulturalnych o wymiarze międzynarodowym. To instytucja z wysokiej jakości programami kuratorskimi i wyraźnym profilem działania, która łączy produkcję wystaw i dyskurs intelektualny z innymi działaniami dla społeczności lokalnej.

Nová synagóga (Żylina, SVK): https://www.novasynagoga.sk/

 

PARTNERZY:

Instytut Polski w Budapeszcie https://instytutpolski.pl/budapest/pl/ 

Instytut Polski w Bratysławie https://instytutpolski.pl/bratislava/pl/o-instytucie-polskim/ 

culture.pl

---

Dofinansowano w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty".

 

 

ENGLISH VERSION:

FESTIVAL PROGRAM:

23.06 Nová Synagóga Žilina (Žilina, Slovakia) | SNEAKY JESUS – a concert | wwwfacebook

24.06 Opus Jazz Club (Budapest, Hungary) | SNEAKY JESUS and BLED  a concert | www / facebook

  

ARTISTS:

SNEAKY JESUS

Wroclaw-based jazz quartet deeply rooted in the indigenous tradition of the genre, which when combined with elements of breakbeat, western jazz and punk rock creates a cool yet
expressive blend. The quintet's sound is characterized by open forms, unpredictable dynamic shifts and a penchant for long improvisations. In sneaky jesus's music, the standard division between rhythm section and soloists seems to have faded away a bit. Instead the group acts as one organism supporting each other inside.
It is these qualities that the musicians have captured on their debut album "For Joseph Riddle". which was released on May 28, 2021 under the banner of the London-based label Shapes Of Rhythm.

Musicians:
Matylda Gerber – tenor & baritone saxophone
Maciej Forreiter – electric guitar
Beniamin Łasiewicki – bass guitar
Filip Baczyński - drums
sneaky jesus: facebook, bandcamp

 

BLED

In a metaphorical sense, the meeting of Emil Miszek and Sławek Koryzno, which initiated the BLED project, was like a natural, cosmic process that was not inclined by human actions or intentions. As they say - BLED is a fusion of many inspirations that artists have encountered through all those years. The idea is to play in a minimalist setup - this gives you more options than playing in larger teams. This minimalism - achieved from the march, without purposefulness and intense efforts - a dominant feature in BLED's work and distinguishing feature. How else to describe moderation, preserved with such a "spectacular" combination of jazz and electronics? We can heard it on the band's debut album, entitled "Roots & Futuristic Sci-Fi Sounds."

BLED: facebook, soundcloud, spotify

  

PROJECT PARTNERS:

OPUS JAZZ CLUB

Opus Jazz Club has been functioning in Budapest Music Center since 2013. From Tuesday to Saturday it’s a place for jazz concerts of Hungarian and European stars.

Budapest Music Center was founded in 1996 on László Gőza’s initiative, who is a trumpeter and music teacher. BMC’s main goal is a promotion of jazz, classical and avantgarde music. They are organizing concerts, festivals and musical reviews, running an archive and a database of Hungarian music, working with foreign institutes. Also, from 1998, the BMC record label has been functioning. One of their newest releases, which BMC is proud of, is a duet of Marcin Masecki and Jerzy Rogiński – Ragtime.

Opus Jazz Club (Budapest, HU): http://opusjazzclub.hu/

 

 NOVÁ SYNAGÓGA ŽILINA

Completed in 1931, the Synagogue of Neologs in the historical centre of Žilina is one of the most important buildings in Slovakia to have been built in the modern style. It is the only work in Slovakia designed by renowned and progressive German architect Peter Behrens. It served the local Jewish community for less than two decades before the tragic World Wall II., after which it housed concert and theatre hall, university and cinema. Since 1963 it has been a national cultural monument. The reconstruction and restoration started in 2011 and in 2017 the space re-opened. Our intention is not only restored Behrens’ landmark, but also new life in it. The aim is to create an exhibition space for contemporary art and other cultural activities with international dimension. Institution with quality curatorial programs and a clear profile that will combine the production of exhibitions and intellectual discourse with other local community activities.

Nová synagóga (Żylina, SVK): https://www.novasynagoga.sk/

 

PARTNERS:

Polish Institute in Budapest https://instytutpolski.pl/budapest/pl/ 

Polish Institute w Bratislava https://instytutpolski.pl/bratislava/pl/o-instytucie-polskim/ 

culture.pl

 

--

Subsidized within the NIEPODLEGŁA Multiannual Program for the years 2017-2022, within the „Kulturalne pomosty” donation program of Adam Mickiewicz Institut.