Sąsiedzi 2022 / Neighbours 2022

English version below

Ostatnia edycja festiwalu / trasy koncertowej „Sąsiedzi” organizowanego przez wrocławski Firlej to powód do podsumowań i przemyśleń. W z rozmysłem wybranych, sąsiednich krajach zagraliśmy kilkadziesiąt razy muzykę, która mocno wystaje poza przyjęte ramy tej rozumianej jako popularna. Nasz program wyginał się w stronę jazzu, elektroniki, folku, klasyki i muzyki improwizowanej i chyba tej ostatniej poświęcaliśmy najwięcej estradowego  czasu. Grali dla nas wybitni, uznani artyści, znakomite zespoły i młodzi, gniewni, piękni, utalentowani. Tworzyliśmy międzynarodowe projekty, które gasły tuż po występie i takie, które nagrywają i koncertują wspólnie kolejny sezon. Nasi polscy i zagraniczni partnerzy, instytucje wspierające, a zwłaszcza Instytut Adama Mickiewicza przez pięć lat z rzędu darzyli nas zaufaniem.

Byliśmy gośćmi wśród przyjaciół Węgrów, Czechów, Słowaków i Ukraińców. Chcemy tam bywać nadal. Koncertować, dyskutować, poznawać się i przyjaźnić. A nade wszystko chcemy, żeby lwowianin Mark Tokar mógł porzucić karabin i wrócić do naszego projektu z kontrabasem. Chcemy pokoju na świecie. A najbardziej tu – wśród sąsiadów. Sława Ukrainie!

Robert Chmielewski – dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych "Firlej" we Wrocławiu

 

 

PROGRAM FESTIWALU:

23.06 Nová Synagóga Žilina (Żylina, Słowacja) | SNEAKY JESUS  koncert | wwwfacebook

24.06 Opus Jazz Club (Budapeszt, Węgry) | SNEAKY JESUS i BLED  koncert | www / facebook

20.07 - Punctum - Krásovka (Praga, Czechy) | PETR VRBA, MŁYN i MARTIN NÁBĚLEK – koncert | www / facebook

  

ARTYŚCI:

SNEAKY JESUS

Wrocławski kwartet jazzowy głęboko zakorzeniony w rodzimej tradycji gatunku, która w połączeniu z elementami breakbeatu, jazzu zachodniego i punk rocka składa się w chłodną, lecz ekspresyjną mieszankę. Brzmienie kwartetu charakteryzują otwarte formy, nieprzewidywalne zmiany dynamiczne i zamiłowanie do długich improwizacji. W muzyce sneaky jesus standardowy podział na sekcję rytmiczną i solistów zdaje się odrobinę zanikać. Zamiast tego grupa działa jako jeden, wspierający się wewnątrz organizm. Właśnie te cechy muzycy uchwycili na swoim debiutanckim albumie pt. „For Joseph Riddle”, który ukazał się 28 maja 2021 roku pod szyldem londyńskiej oficyny Shapes Of Rhythm.

Muzycy:
Matylda Gerber – saksofon tenorowy i barytonowy
Maciej Forreiter – gitara elektryczna
Beniamin Łasiewicki – gitara basowa
Filip Baczyński – perkusja

 sneaky jesus: facebook, bandcamp

 

BLED

W rozumieniu metaforycznym spotkanie Emila Miszka i Sławka Koryzno, które dało początek projektowi BLED, było właśnie jak naturalny, kosmiczny proces, na który wpływu nie mają ludzkie działania czy intencje. Jak sami mówią BLED to fuzja wielu inspiracji, które na przestrzeni lat każdy z nich napotkał na swojej drodze. Chodziło o to, aby grać w minimalistycznej konfiguracji - daje to inne możliwości niż granie w dużych zespołach. Ten minimalizm osiągnięty jakby z marszu, bez celowości i usilnych starań jest cechą dominującą w twórczości BLED i jednocześnie jej wyróżnikiem. Jak bowiem inaczej określić umiar, zachowany przy tak „spektakularnym” połączeniu, jakim jest mariaż jazzu z elektroniką, który ma miejsce na debiutanckim albumie formacji, zatytułowanym „Roots & Futuristic Sci-Fi Sounds"?

BLED: facebook, soundcloud, spotify

 

 

 

PETR VRBA

Multiinstrumentalista znany z eksperymentów na polu wolnej improwizacji, do których najczęściej wykorzystuje trąbkę, klarnet, wibrujące głośniki i rozmaite obiekty znalezione. Jest uważany za jedną z najważniejszych postaci praskiej sceny eksperymentalnej. Współpracował z wieloma muzykami m.in Xavier´em Charles´em, Axel´em Dörner´em, Isabelle Duthoit, Kai Fagaschinskim, Franz´em Hautzinger´em, Chris´em Heenan´em, Matthew Goodheart´em, Christof´em Kurzmann´em, Seijiro Murayamą, Ivan´em Palacký, Miro Tóth´em, Michael´em Zerang. Razem z amerykańskim kompozytorem Georgem Cremaschi brał udział w Praskiej Orkiestrze Improwizowanej oraz został zaproszony do współpracy ze słowackim zespołem Möbius.

Foto: Jamie Drouin

http://www.vrrrba.cz/

  

 MŁYN

Młyn to elektroakustyczne trio w składzie: Sebastian Milewski - klawisze, Cezary Rosiński - elektronika i Michał Wdowikowski - perkusja. Instrumentaliści biorą inspiracje zarówno z muzyki elektronicznej jak i m.in  jazzu, ambientu. Na dyskografię składają się albumy Reklama (2018) w Dym Records oraz Folwark (2021) wydany przez Gusstaff Records. Na swoim koncie mają występy na: Avant Art Festival we Wrocławiu, Dym Festival, Borderline Festival oraz liczne koncerty klubowe w Polsce i w Czechach. Członkowie zespołu aktywnie współtworzą od 2018 roku kolektyw Wkurvv organizujący wydarzenia artystyczne we Wrocławiu.

Foto: Maciej Forreiter

Młyn: facebook, instagram

 

PARTNERZY PROJEKTU:

OPUS JAZZ CLUB

Opus Jazz Club to klub jazzowy funkcjonujący w Budapest Music Center od 2013 roku. Od wtorku do soboty jest miejscem koncertów jazzowych węgierskich i europejskich gwiazd.

Budapest Music Center został założony w 1996 roku z inicjatywy László Gőza, trębacza i nauczyciela muzyki. BMC zajmuje się m.in. promocją jazzu, klasyki i awangardy. Organizuje koncerty, festiwale i przeglądy muzyczne, prowadzi archiwum i bazę danych na temat muzyki węgierskiej, współpracuje z zagranicznymi ośrodkami. Od 1998 funkcjonuje również wydawnictwo płytowe BMC. Jednym z najnowszych wydawnictw, którym chwali się BMC jest duet Marcina Maseckiego z Jerzym Rogińskim pt. „Ragtime".

Opus Jazz Club (Budapest, HU): http://opusjazzclub.hu/

 

 NOVÁ SYNAGÓGA ŽILINA

Ukończona w 1931 r. Synagoga Neologiczna w historycznym centrum Żyliny jest jednym z najważniejszych budynków na Słowacji, wybudowanym w nowoczesnym stylu. Jest to jedyne na Słowacji dzieło zaprojektowane przez znanego i postępowego niemieckiego architekta Petera Behrensa. Służyła lokalnej społeczności żydowskiej przez osiem lat przed tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej. Po wojnie przekształcono Synagogę w centrum sztuki, w którym mieści się obecnie m.in. sala koncertowo-teatralna i kino. Od 1963 roku jest narodowym zabytkiem kultury. Jej odbudowę i restaurację rozpoczęto w 2011 roku, a w 2017 roku przestrzeń została ponownie otwarta. Intencją było nie tylko odrestaurowanie zabytku Behrensa, ale także danie mu nowego życia. Celem jest więc stworzenie przestrzeni wystawienniczej dla sztuki współczesnej i innych działań kulturalnych o wymiarze międzynarodowym. To instytucja z wysokiej jakości programami kuratorskimi i wyraźnym profilem działania, która łączy produkcję wystaw i dyskurs intelektualny z innymi działaniami dla społeczności lokalnej.

Nová synagóga (Żylina, SVK): https://www.novasynagoga.sk/

 

PUNCTUM - KRÁSOVKA

Punctum to projekt społecznościowy, znajdujący się w praskiej dzielnicy Žižkov. Stanowi bazę dla różnorodnych działań twórczych i edukacyjnych. Celem tego miejsca jest łączenie ludzi z różnych subkultur i środowisk w celu tworzenia nowych możliwości współpracy i wzajemnej komunikacji. Współpracujemy z organizacjami non-profit, studentami i innymi osobami, które wspierają lokalną scenę alternatywną. Nasza oferta skierowana do społeczności to: koncerty, warsztaty, dyskusje, spektakle teatralne, odczyty autorskie i zajęcia jogi.

Punctum - Krásovka (Praga, Czechy): https://punctum.cz/

 

 

PARTNERZY:

Instytut Polski w Budapeszcie https://instytutpolski.pl/budapest/pl/ 

Instytut Polski w Bratysławie https://instytutpolski.pl/bratislava/pl/o-instytucie-polskim/ 

Instytut Polski w Pradze https://instytutpolski.pl/praha/ 

culture.pl

---

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza „Kulturalne pomosty".

 

 

ENGLISH VERSION:

The last edition of the festival/concert tour "Neighbors" organized by Firlej from Wrocław is a reason for summaries and reflections. In deliberately selected neighboring countries, we have played music dozens of times, music that stands far beyond the accepted framework of the one understood as popular. Our program focuses on jazz, electronics, folk, classics, improvised music, and probably the last one - devoted the most time on stage. Already played for us outstanding, recognized artists, excellent bands, and young, angry, beautiful, and talented. We created international projects that went out right after the show and those that record and perform together for the next season. Our Polish and foreign partners, supporting institutions, and especially the Adam Mickiewicz Institute trusted us for five years in a row.
We were guests among friends of Hungarians, Czechs, Slovaks, and Ukrainians. We want to be there still. The concert, discuss, get to know each other and make friends. And above all, we want Mark Tokar from Lviv to be able to abandon the rifle and return to our project with the double bass. We want world peace. And most of all here - among the neighbors. Fame to Ukraine!

Robert Chmielewski - director of Firlej Club in Wrocław, PL

 

FESTIVAL PROGRAM:

23.06 Nová Synagóga Žilina (Žilina, Slovakia) | SNEAKY JESUS – a concert | wwwfacebook

24.06 Opus Jazz Club (Budapest, Hungary) | SNEAKY JESUS and BLED  a concert | www / facebook

20.07 - Punctum - Krásovka (Prague, Czech Republic) | PETR VRBA, MŁYN and MARTIN NÁBĚLEK – a concert

  

ARTISTS:

SNEAKY JESUS

Wroclaw-based jazz quartet deeply rooted in the indigenous tradition of the genre, which when combined with elements of breakbeat, western jazz and punk rock creates a cool yet
expressive blend. The quintet's sound is characterized by open forms, unpredictable dynamic shifts and a penchant for long improvisations. In sneaky jesus's music, the standard division between rhythm section and soloists seems to have faded away a bit. Instead the group acts as one organism supporting each other inside.
It is these qualities that the musicians have captured on their debut album "For Joseph Riddle". which was released on May 28, 2021 under the banner of the London-based label Shapes Of Rhythm.

Musicians:
Matylda Gerber – tenor & baritone saxophone
Maciej Forreiter – electric guitar
Beniamin Łasiewicki – bass guitar
Filip Baczyński - drums
sneaky jesus: facebook, bandcamp

 

BLED

In a metaphorical sense, the meeting of Emil Miszek and Sławek Koryzno, which initiated the BLED project, was like a natural, cosmic process that was not inclined by human actions or intentions. As they say - BLED is a fusion of many inspirations that artists have encountered through all those years. The idea is to play in a minimalist setup - this gives you more options than playing in larger teams. This minimalism - achieved from the march, without purposefulness and intense efforts - a dominant feature in BLED's work and distinguishing feature. How else to describe moderation, preserved with such a "spectacular" combination of jazz and electronics? We can heard it on the band's debut album, entitled "Roots & Futuristic Sci-Fi Sounds."

BLED: facebook, soundcloud, spotify

  

 

 

PETR VRBA

A multi-instrumentalist is known for his experiments of improvisation. He mostly uses the trumpet, clarinet, vibrating speakers and various found objects. He is considered one of the most important figures on the Prague experimental scene. He has collaborated with many musicians, including Xavier Charles, Axel Dörner, Isabelle Duthoit, Kai Fagaschinski, Franz Hautzinger, Chris Heenan, Matthew Goodheart, Christof Kurzmann, Seijiro Murayama, Ivan Palacký, Miro Tóth, Michael Zerang. Together with the American composer Georg Cremaschi, he took part in the Prague Improv Orchestra and collaborated with the Slovak band Möbius.

Photo: Jamie Drouin

http://www.vrrrba.cz/

 

MŁYN

"Młyn'' is an electroacoustic trio consisting of: Sebastian Milewski - keyboards, Cezary Rosiński - electronics and Michał Wdowikowski - drums. Instrumentalists take inspiration from electronic music as well as jazz and ambient. The discography consists of the albums Reklama (2018) on Dym Records and Folwark (2021) released by Gusstaff Records. They have performed at: Avant Art Festival in Wrocław, Dym Festival, Borderline Festival and numerous club concerts in Poland and the Czech Republic. The band members have been actively co-creating the Wkurvv collective, which organizes artistic events in Wrocław, since 2018.

Photo: Maciej Forreiter

Młyn: facebook, instagram

 

PROJECT PARTNERS:

OPUS JAZZ CLUB

Opus Jazz Club has been functioning in Budapest Music Center since 2013. From Tuesday to Saturday it’s a place for jazz concerts of Hungarian and European stars.

Budapest Music Center was founded in 1996 on László Gőza’s initiative, who is a trumpeter and music teacher. BMC’s main goal is a promotion of jazz, classical and avantgarde music. They are organizing concerts, festivals and musical reviews, running an archive and a database of Hungarian music, working with foreign institutes. Also, from 1998, the BMC record label has been functioning. One of their newest releases, which BMC is proud of, is a duet of Marcin Masecki and Jerzy Rogiński – Ragtime.

Opus Jazz Club (Budapest, HU): http://opusjazzclub.hu/

 

 NOVÁ SYNAGÓGA ŽILINA

Completed in 1931, the Synagogue of Neologs in the historical centre of Žilina is one of the most important buildings in Slovakia to have been built in the modern style. It is the only work in Slovakia designed by renowned and progressive German architect Peter Behrens. It served the local Jewish community for less than two decades before the tragic World Wall II., after which it housed concert and theatre hall, university and cinema. Since 1963 it has been a national cultural monument. The reconstruction and restoration started in 2011 and in 2017 the space re-opened. Our intention is not only restored Behrens’ landmark, but also new life in it. The aim is to create an exhibition space for contemporary art and other cultural activities with international dimension. Institution with quality curatorial programs and a clear profile that will combine the production of exhibitions and intellectual discourse with other local community activities.

Nová synagóga (Żylina, SVK): https://www.novasynagoga.sk/

 

PUNCTUM - KRÁSOVKA

Punctum is a community project residing in Prague's Žižkov district. A home base for various creative and educational activities. Its purpose is to connect people from different subcultures and backgrounds in order to create new impulses for collaboration and communication. We work with non-profit organisations, students and other individuals that support the local alternative scene. The output being concerts, workshops, discussions, theatre performances, author's readings and yoga classes.

Punctum - Krásovka (Prague, Czech Republic): https://punctum.cz/

 

 

 

PARTNERS:

Polish Institute in Budapest https://instytutpolski.pl/budapest/pl/ 

Polish Institute w Bratislava https://instytutpolski.pl/bratislava/pl/o-instytucie-polskim/ 

Polish Institute in Prague https://instytutpolski.pl/praha/ 

culture.pl

 

--

Subsidized by MKiDN within the NIEPODLEGŁA Multiannual Program for the years 2017-2022, within the „Kulturalne pomosty” donation program of Adam Mickiewicz Institut.