Regulamin

Regulamin.pdf

Regulamin sprzeday biletów w Orodku DziałaArtystycznych Firlej, ul. Grabiszyska 56, Wrocław

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dane kontaktowe: Orodek DziałaArtystycznych Firlej (zwane dalej w Re- gulaminie ODA Firlej), ul. Grabiszyska 56, 53 - 504 Wrocław, tel.: +48 695 424 229, fax.: +48 71 795 66 67, e-mail: firlej@firlej.wroc.pl. Orodek DziałaArtystycznych Firlej jest instytucjkultury miasta Wrocławia, wpisando reje- stru Instytucji Kultury pod numerem 9/92. REGON:930832500, NIP: 8961004204. Reprezentowane przez: Roberta Chmielewskiego – Dyrektora.

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) okrela zasady sprzeda-y, rezerwacji oraz zwrotu Biletów na wydarzenia organizowane przez ODA Fir- lej oraz szczególne zasady sprzeday internetowej biletów online i zasady uczestnictwa słuchaczy w wydarzeniach.

3. Jeeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) „koncercie” - rozumie si
przez to koncerty oraz inne formy działalnoci sta- tutowej organizowane przez ODA Firlej we Wrocławiu, w których uczestniczsłuchacze,
b) „wydarzeniu obcym” - nale
y przez to rozumiewydarzenia odbywajce siw ODA Firlej, w których na podstawie odrbnych umów zlecona została sprze- dabiletów
4. Ilekro
w Regulaminie mowa jest o stronie internetowej ODA Firlej, oznacza to stroninternetowdostpnpod adresem: www.firlej.wroc.pl.

§2 SPRZEDABILETÓW

1.Sprzedabiletów na wydarzenia organizowane przez ODA Firlej jest prowa- dzona w formie sprzeday internetowej, w dziei miejscu koncertu oraz w przypadku karnetów i biletów ze znikUrban Card Premium w biurze w go- dzinach jego otwarcia.

2.Biuro mieszczca siw siedzibie ODA Firlej przy ulicy Grabiszyskiej 56 jest czynne:

a) od poniedziałku do pitku w godz. 8:00 – 16:00;
b) godzin
przed kadym biletowanym wydarzeniem.
3. Na godzin
przed koncertem mona równienabybilety na inne koncerty organizowane przez Firlej.
4. Kupuj
cy zobowizany jest skontrolowabilety niezwłocznie po ich zakupieniu w zakresie m.in.: zgodnoci daty, godziny, iloci oraz ceny.

§3
SPRZEDA
BILETÓW ONLINE

1. Sprzedabiletów do ODA Firlej moe odbywasirówniew formie sprzeday internetowej. W sprzeday internetowej stosuje sizasady sprzeday biletów określone w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem poniższych regulacji.

2. Zakupu mona dokonana stronie www.firlej.wroc.pl/bilety oraz na portalach zewntrznych.

3. Sprzedabiletów online koczy sina 1 godzinprzed koncertem.
4. P
łatnoci za bilety obsługuje firma PayU S.A. przy pomocy portalu internetowego http://www.platnosci.pl.
5. P
łatnoci z tytułu złoonego Zamówienia, dokonanaley w przecigu 1 go- dziny od jego utworzenia, ze strony banku, do której nastpuje automatyczne przekierowanie. W przypadku niedokonania opłaty w tym czasie, Zamówienie zostanie anulowane.
7. W przypadku, gdy transakcja nie dojdzie do skutku mimo dokonania przez Pa
stwa przelewu, pienidze pobrane z Pastwa konta zostanzwrócone na Pastwa konto bankowe w cigu 7 dni roboczych.
8. Po dokonaniu p
łatnoci otrzymajPastwo na e-mail swój bilet. Naley go wydrukowai okazabileterowi przy wejciu na teren ODA Firlej wraz z doku- mentem powiadczajcym ewentualnulg.

§4 BILETY WSTPU

1. Do uczestnictwa w wydarzeniu upowanione sosoby posiadajce wany bilet wstpu/karnet na koncert.
2. Bilet upowa
nia posiadacza do jednorazowego wejcia na wydarzenie.
3. Bilet nie mo
e byuywany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach), czy do jakichkolwiek innych celów handlowych bez wyranej, pisemnej zgody ODA Firlej.

4. ODA Firlej prowadzi sprzedabiletów nastpujcych rodzajów:
a) bilet normalny,
b) bilet ulgowy,
c) karnet, który upowa
nia do wejcia ze znikna wszystkie, organizowane przez ODA Firlej koncerty w miesicu,

d) bilet dla posiadacza Urban Card Premium,
e) darmowa wej
ciówka dla dzieci w wieku szkolnym do lat 10.
Bilety ró
nisicenoraz warunkami ich nabycia lub udziału w koncercie.
5. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni s
: uczniowie, za okazaniem na wejciu wanej legitymacji szkolnej.
6. Wymienione bilety nie s
dostpne w sprzeday internetowej i mona je na- bytylko w kasach:
a) karnet
b) bilet dla posiadacza Urban Card Premium

§5 REKLAMACJE I ZWROTY

1. Osoby zgłaszajce siw sprawie reklamacji proszone so kontakt mailowy na adres firlej@firlej.wroc.pl. Na ten adres naley wysłaskan biletów, których reklamacja dotyczy, numer paragonu oraz szczegółowy opis problemu. Czas odpowiedzi na reklamacjto 14 dni.

2. Zwrotu biletów mona dokonanajpóniej do 7 dni przed koncertem. W tym celu naley zgłosisido biura ODA Firlej, gdzie otrzymuje sizwrot pienidzy w gotówce.


3. Osoby, które nie mog
dokonazwrotu biletów w biurze ODA Firlej proszone so kontakt mailowy na adres firlej@firlej.wroc.pl najpóniej do 3 dni przed koncertem. Na ten adres naley wysłaoficjalnprobo zwrot pienidzy na konto bankowe i zawrzew niej: skan biletów, numer paragonu oraz numer konta i wszelkie dane potrzebne do dokonania przelewu. Czas oczekiwania na zwrot pienidzy to 7 dni.

4. W przypadku odwołania wydarzenia z przyczyn niezalenych od ODA Firlej, zmiany terminu lub miejsca koncertu, bdznaczcej zmiany w repertuarze lub wykonawcy ODA Firlej zobowizuje siwyłcznie do zwrotu nalenoci za za- kupiony bilet. W takiej sytuacji podstawdo zwrotu nalenoci za zakupiony bilet jest posiadanie wanego biletu wraz z paragonem fiskalnym. Brak para- gonu fiskalnego skutkuje brakiem moliwoci zwrotu biletu. Takie bilety mona zwracado 30 dni od daty danego koncertu.

5. Zwrotu mona dokonajedynie na podstawie paragonu fiskalnego.


6. W przypadku zgubienia biletu Kasa NFM ma mo
liwość wydrukowania dupli- katu,
pod warunkiem,
e osoba udowodni, irzeczywicie zakupiła bilety na dany koncert. Naley to udowodnipodajc numer transakcji, okazujc potwierdze- nie przelewu, lub podajc swoje nazwisko, które jest moliwe do odszukania w systemie rezerwacji. Ponownie wydrukowane bilety oznaczone sdopiskiem „duplikat”. ODA Firlej moe odmówiwydrukowania duplikatu w przypadku braku pewnoci co do ich przynalenoci do osoby, która zwraca siz probo ich wydrukowanie, lub jeli osoba zwróci siz tprobzbyt póno przed kon- certem, kiedy trwa bieżąca sprzeda.

§6
DANE OSOBOWE

1. Sprawy zwizane ze zgodna przetwarzanie i wykorzystywanie danych oso- bowych w celach marketingowych oraz na umieszczenie ich w bazie danych Orodka DziałaArtystycznych Firlej we Wrocławiu i otrzymywanie informacji drogelektronicznreguluje Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Administratorem danych oso- bowych jest Orodek DziałaArtystycznych Firlej z siedzibwe Wrocławiu (53- 504) Wrocław, ul. Grabiszyska 56, wpisane do Rejestru instytucji kultury pro- wadzonego przez GminWrocław nr RIK: 9/92. Gromadzone dane identyfika- cyjne nie sudostpniane przez ODA Firlej podmiotom trzecim. Kademu przy- sługuje prawo do wgldu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich po- prawiania.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONCERCIE:

1.Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie przeprowadzanej przez ODA Firlej ("Organizator") oraz stanowi cz-ść umowy zawieranej pomidzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy.

2. Zakres obowizków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy:

 1. Do obowizków Organizatora imprezy naley zapewnienie posiadaczowi wanego imiennego, tj. zawierajcego imii nazwisko, biletu wstpu na teren imprezy na jakopiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie oraz za- pewnienie zaplecza organizacyjnego i higieniczno- sanitarnego imprezy i do-łoenie wszelkich stara, by impreza miała niezakłócony przebieg. W przy- padku gdy jeden uczestnik kupi bilety dla innych osób na wszystkich biletach moe zostaumieszczone imii nazwisko głównego uczestnika („Główny uczestnik”). W takim przypadku wszyscy uczestnicy szobowizani pojawić siwspólnie z głównym uczestnikiem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu bez wczeniejsze- go uprzedzenia, z przyczyn bdcych poza kontrolorganizatora.

 3. Organizator nie bdzie zobowizany do adnej innej rekompensaty lub od- szkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy na jakopiewa bilet na koncert, który został odwołany.

3. Organizator ma prawo:

 1. Odmówiwstpu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych wzgle-

  ̨dami bezpieczestwa.

 2. W przypadkach uzasadnionych wzgldami bezpieczestwa żąda, aby

  uczestnik opucił teren imprezy i zastosowaodpowiednie kroki, aby zarza-̨dzenie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególnoci sytuacji, w których uczestnik imprezy zakłóca porzdek publiczny, zachowuje siagresywnie, prowokacyjnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

 3. .Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwier- dzono posiadanie broni lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybu- chowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, noszący- ch buty o metalowych zakończeniach z oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie oraz nie okazującym ważnego dokumentu to-żsamości zgodnego z danymi osobowymi umieszczonymi na bilecie.

 4. D.Dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu koncertu z powodów nie- przewidzianych, będących wynikiem działania sił wyższych, będących poza kontrolą organizatora.

 5. E. Odmówić wstępu na teren imprezy posiadaczom biletów, u których stwier- dzono posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagro-żenie dla jej uczestników.

4. Zabronione jest równiewnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z urzdzelaserowych, własnych napojów w tym napojów alkoholowych oraz rodków odurzajcych lub substancji psychotropowych

5. Palenie tytoniu na terenie ODA Firlej jest całkowicie zabronione. Wobec osób, które nie zastosowały sido zakazu, Organizator moe domagasikary umownej w wysokoci 500 zł.
Rekompensata za zgubiony lub zniszczony numerek do szatni wynosi 20 z
ł.

6. Kupujcy przyjmuje do wiadomoci, e na imprezie przebywa na własne ry- zyko i odpowiedzialność.

7. Wnoszenie na teren imprezy i korzystanie w trakcie imprezy z wyspecjalizo- wanych lub profesjonalnych aparatów fotograficznych i kamer, laptopów, dro- nów oraz innych urzdzeaudio-video jest zabronione.

8. Postanowienia kocowe:

 1. Uczestnik moe bynaraony na cigłe przebywanie w strefie znacznego natężenia dwików mogcych spowodowauszkodzenie słuchu. Zalecane jest uywanie stoperów.

 2. Zakupiony bilet naley traktowajako indywidualnzgodOrganizatora na wejcie na imprez, która moe bycofnita w kadej chwili , z przyczyn zwizanych z koniecznocizachowania zasad bezpieczestwa. Osobom, którym odmówiono wstpu na imprezlub przebywania na niej oraz osobom usunitym z imprezy z przyczyn okrelonych w regulaminie lub ze wzgldu na zachowanie niezgodne z prawem nie przysługuje prawo zwrotu nalenoci za bilet, ani inne roszczenia przeciwko Organizatorowi.

 3. Waność biletu zostanie zweryfikowana poprzez sprawdzenie zgodność da- nych osobowych na bilecie z dokumentem potwierdzajcym tosamośćuczestnika imprezy (a w przypadku gdy dane osobowe głównego uczestnika sumieszczone na wikszej liczbie biletów z danymi głównego uczestnika), systemem skanujcym i przez sprawdzenie niepowtarzalnoci kodu kresko- wego na bilecie. Bilet upowania do jednorazowego wejcia na teren imprezy.