Kim jesteśmy?

For English scroll down

Версія українська внизу

 

Firlej - to wrocławska instytucja kultury. Naszą misją jest tworzenie i odkrywanie nowoczesnych trendów w kulturze w Polsce i za granicą. Jesteśmy otwarci dla naszych sąsiadów - dzieci z sąsiedztwa, młodzieży, emerytów. W działaniach na estradzie i na podwórku główną wartością, którą się kierujemy jest uczciwość. Chcemy promować otwartość umysłu i gotowość do zmian zarówno przez koncerty i międzynarodowe projekty muzyczne, jak działania ukierunkowane na rozwój lokalnej społeczności. Wspieramy zespoły i projekty muzyczne, które są napędzane pasją do muzyki i odkrywaniem nowych brzmień. W naszych lokalnych działaniach skupiamy się na promowaniu postawy dzielenia się - poprzez tworzenie przestrzeni do dzielenia się umiejętnościami, wiedzą i pomysłami. Organizując spotkania, wymiany, wydarzenia dla sąsiadów, kreatywne warsztaty, które są otwarte dla wszystkich bezpłatnie, chcemy wzmocnić poczucie przynależności do społeczności. W przyszłości zamierzamy stać się liderem działań artystycznych i społeczno- kulturowych w Polsce i Europie Środkowej w oparciu o sieć partnerstw.

W latach 2009 - 2016 Firlej zorganizował Asymmetry Festival - festiwal promujący artystów eksperymentujących w stylistyce muzyki rockowej, metalowej i elektronicznej. W 2018 r. Ośrodek prowadził projekt Polish Jazz 1918-2018, promujący polskich awangardowych muzyków jazzowych w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. W 2011 i 2012 roku Filrej zorganizował międzynarodowy festiwal UA / PL Alternative Music Meetings (2011: Kijów, Ukraina 2012: Kijów i Lwów, Ukraina). Celem projektu było stworzenie platformy wymiany i prezentacji trendów muzycznych z Polski i Ukrainy poprzez organizację festiwalu muzyki polskiej na Ukrainie i prezentację ukraińskich zespołów w Polsce. W 2013 Firlej zorganizował Art Meetings w Tallinie, Estonii oraz we Lwowie i Kijowie na Ukrainie, które były adresowane do niezależnych artystów, dziennikarzy, promotorów kultury z Polski, Ukrainy i Estonii. Jesteśmy zainteresowani rozwojem międzynarodowej współpracy kulturalnej w regionie, łączącej Zachód i Wschód Europy.

W sezonie 2016/2017 Firlej rozpoczął nowy etap swojej działalności - powołał do życia Kawiarnię Sąsiedzką - swoisty parasol inicjatyw kulturalnych i społecznych realizowanych przez ludzi z sąsiedztwa. Poprzez swoje działania stara się poznawać i zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności. W malutkiej przestrzeni organizowane są warsztaty, wystawy, gry, spotkania, a na zewnątrz pchli targ, Dni Sąsiada i Pikniki Sąsiedzkie. Posiadamy własny program dotacyjny “Liczy się pomysł” skierowany do aktywnych mieszkańców okolicznych osiedli. Jesteśmy częścią programu Narodowego Centrum Kultury “Zaproś nas do siebie” . W 2019 zostaliśmy regionalnym operatorem programu NCK “Bardzo Młoda Kultura 2019-2012 - Dolnośląskie” . Zamierzamy rozwijać swoje plany związane z edukacją kulturową.

Ośrodek Działań Artystycznych "Firlej" - jako jeden z pierwszych nielicznych instytucji kultury na początku pandemii przeniósł swoją działalność do Internetu. Od 16 marca do 28 czerwca 2020 wszystkie warsztaty w Kawiarni Sąsiedzkiej przeszły w tryb online. Na stronie na Facebooku "Kawiarni Sąsiedzkiej” zorganizowano 119 warsztatów i spotkań online. 27 marca odbył się pierwszy wirtualny koncert Mikołaja Trzaski, który rozpoczął cykl koncertów polskich artystów sceny niezależnej "Firlej online". W ciągu kilku miesięcy odbyło się 18 koncertów, wystąpiło 27 artystów, gościliśmy 11 500 widzów. Zachęcamy Państwa zapoznać się z raportami medialnymi dotyczącymi aktywności Firleja online w okresie od 16 marca do 3 lipca 2020 roku:

1. Raport medialny cyklu koncertów "Firlej online".

2. Raport medialny "Kawiarnia Sąsiedzka online".

 
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej" otrzymuje bezpłatnie magazyn "Chidusz" dzięki pitax.pl

[ENG]

Firlej is a Wroclaw cultural institution. Our mission is to create and discover modern trends in culture in Poland and abroad. We are open to our neighbors - children from the neighborhood, youth, pensioners. In our activities on the stage and in the backyard, honesty is the main value that guides us. We want to promote open-mindedness and readiness for change, both through concerts and international music projects, as well as activities aimed at developing the local community. We support bands and music projects that are driven by passion for music and the discovery of new sounds. In our local activities we focus on promoting an attitude of sharing - by creating a space for sharing skills, knowledge and ideas. By organizing meetings, exchanges, events for neighbors, creative workshops that are open to everyone free of charge, we want to strengthen the sense of belonging to the community. In the future, we intend to become a leader of artistic and social cultural activities in Poland and Central Europe based on a network of partnerships.

In the years 2009 - 2016 Firlej organized Asymmetry Festival - a festival promoting artists experimenting in the field of rock, metal and electronic music. In 2018. Firlej ran the Polish Jazz 1918-2018 project, promoting Polish avant-garde jazz musicians in the Czech Republic, Slovakia and Hungary. In 2011 and 2012 Filrej organized an international festival UA / PL Alternative Music Meetings (2011: Kiev, Ukraine 2012: Kiev and Lviv, Ukraine). The aim of the project was to create a platform for the exchange and presentation of musical trends from Poland and Ukraine by organizing a festival of Polish music in Ukraine and presenting Ukrainian bands in Poland. In 2013 Firlej organized Art Meetings in Tallinn, Estonia, Lviv and Kiev in Ukraine, which were addressed to independent artists, journalists, cultural promoters from Poland, Ukraine and Estonia. We are interested in the development of international cultural cooperation in the region, connecting the West and East of Europe.

In the 2016/2017 season, Firlej started a new chapter in its activity - it established a Neighbors Cafe - a kind of umbrella of cultural and social initiatives carried out by people from the neighbourhood. Through its activities, it tries to get to know and satisfy the needs of the local community. We organize workshops, exhibitions, games, meetings inside the cafe and the flea market, Neighbourhood Days and Neighbourhood Picnics in the area. We have our own grant program "Ideas matters" addressed to active resideents of neighboring housing estates. We are a part of the National Centre for Culture "Invite us to visit you" programme. In 2019 we became a regional operator of the NCK program "Very Young Culture 2019-2012 - Lower Silesia". We intend to develop our work related to cultural education.

Artistic Activities Center “Firlej” - as one of the first cultural institutions at the beginning of pandemic moved its activity to the internet. Between March 16th and June 28th 2020 all of the workshops in “Neighbours Cafe” (“Kawiarnia Sąsiedzka”) were hold online. 119 workshops and online meetings were organised on “Kawiarnia Sąsiedzka” Facebook fanpage. On March 27th first virtual concert took place, which commenced the series of concerts of underground polish artists called “Firlej online”. During these few months we were holding 18 concerts of 27 artists and hosting around 11 500 viewers. We kindly invite you to take a look at our media reports about Firlej’s online activity between March 16th and July 3rd 2020:

1. Media report about the series of concerts "Firlej online".

2. Media report about "Kawiarnia Sąsiedzka online".

  

[UKR]

Фірлей - це вроцлавська інституція культури. Наша місія - створювати та відкривати сучасні тренди культури в Польщі та за кордоном. Ми відкриті для наших сусідів - дітей по сусідству, молоді та пенсіонерів. Головна цінність, якою керуємося під час організації подій на сцені та у дворі, це чесність. Ми хочемо сприяти відкритості розуму та готовності до змін, як через концерти та реалізацію міжнародних музичних проектів, так і через заходи, які спрямовані на розвиток локальної громади. Ми підтримуємо музичні колективи та проекти, що надихаються пристрастю до музики та відкриттям нового звучання. В нашій активності локальній ми зосереджуємось на просуванню концепції взаємного обміну - шляхом створення простору для обміну вміннями, знаннями та ідеями. Організовуючи зустрічі, події та заходи для сусідів, творчі майстер класи, які відкриті для всіх і є безкоштовними, ми хочемо зміцнити почуття приналежності до громади. У майбутньому маємо намір стати лідером мистецької та суспільно-культурної діяльності в Польщі та Центральній Європі на базі партнерської мережі.

В 2009 - 2016 роках Firlej організовував музичний фестиваль Asymmetry, який пропагував експериментальних артистів в стилі рок, метал та електронічної музикі. В 2018 році Центр реалізовував проект, який пропагував польський авангардний джаз 1918-2018 у Чехії, Словаччині та Угорщині. В 2011 і 2012 роках Firlej організував міжнародний фестиваль UA / PL Alternative Music Meetings (2011: Київ (Україна), 2012: Київ та Львів (Україна). Метою проекту було створення платформи для обміну та презентації музичних тенденцій з Польщі та України через організацію польського музичного фестивалю в Україні та презентацію українських гуртів у Польщі. У 2013 році Firlej організувала мистецькі зустрічі в Таллінні (Естонія), а також у Львові та Києві (Україна), які були адресовані незалежним артистам, журналістам, промоутерам культури з Польщі, України та Естонії. Ми зацікавлені в розвитку міжнародного культурного співробітництва в регіоні, що з'єднує Захід і Схід Європи.

У сезоні 2016-2017 років Firlej почав новий етап своєї діяльності - він заснував Kawiarnię Sąsiedzką (Кав'ярня Сусідська) - "парасольку" культурних і соціальних ініціатив, які реалізуються людьми з околиць. Завдяки своїй діяльності намагаємося дізнатися і задовольнити потреби локальної громади. На невеликій площі проходять майстер класи, вистави, гри, зустрічі, блошиний ринек, День Сусіда і Пікнік Сусідні. Ми маємо власну грантову програму «Liczy się pomysł», який спрямований на активних мешканців району. Також, ми входимо до програми Національного Центру Культури "Zaproś nas do siebie" (Запроси нас до себе). У 2019 році ми стали регіональним координаторем програми Національного Центру Культури "Bardzo Młod Kultura 2019-2012 - Dolnośląskie" (Дуже молода культура 2019-2021 - Нижньосілезьке воєводство). Ми маємо намір розвивати наші плани, які пов'язані з культурною освітою.